Home > Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Nutriprof SPRL

1. Deze factuurvoorwaarden zijn bindend. Partijen kunnen schriftelijk en voorafgaandelijk over onderdelen van de voorwaarden anders overeenkomen. De factuurvoorwaarden van de wederpartij worden automatisch verworpen, tenzij ze expliciet van toepassing worden verklaard.

2. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.

3. De levering geschiedt “af fabriek”, of zoals vermeld op de factuur. De door ons opgegeven leveringstermijnen gelden enkel als inlichting en het overschrijden ervan kan in geen geval aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of tot schadeloosstelling. Klachten met betrekking tot goederen of diensten komen slechts in aanmerking voor zover zij binnen 10 dagen na levering per email op complaints@nutriprof.be zijn ontvangen. Heeft de klacht betrekking op de inhoud van de factuur, dan dient de klacht op dezelfde wijze te zijn ontvangen binnen 10 dagen na de factuurdatum. Het indienen van een klacht stelt de wederpartij niet vrij van de strikte naleving van de betalingsvoorwaarden. Bij weigering van de koper om een levering te aanvaarden is Nutriprof gerechtigd de kosten van stockage door te rekenen.

4. De facturen zijn betaalbaar ter zetel of op een der bankrekeningen vermeld op de factuur, binnen de 30 dagen na factuurdatum of binnen de vervaldatum zoals vermeld op de factuur, in de valuta waarin is gefactureerd. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum of de vervaldag is de wederpartij van rechtswege in verzuim; de wederpartij is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. Vanaf de 2de betalingsherinnering worden lopende bestellingen geblokkeerd totdat de betaling van de betreffende factuur is ontvangen. Indien de wederpartij in betalingsverzuim is, is per direct een schadebeding verschuldigd ter hoogte van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 50 Euro, alsook alle invorderingskosten ontstaan uit de betalingsachterstand. Door de wederpartij gedane betalingen worden in de eerste plaats toegerekend op alle verschuldigde rente, verhogingsbeding en kosten en in de tweede plaats op opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. In geval van wanbetaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen en/of diensten op te schorten. Klachten omtrent kwaliteit, of deze nu zijn aanvaard of niet, hebben geen invloed op de betalingsverplichtingen van de koper.

5. Indien bij kwaliteitscontrole een monster wordt genomen, dient er steeds een apart en verzegeld monster genomen worden dat aan Nutriprof wordt overhandigd. Nutriprof, of een van haar aangestelde zullen op eerste verzoek de toegang krijgen tot de panden van de koper, ten einde de goederen te kunnen inspecteren. Indien daadwerkelijk is vastgesteld dat goederen niet voldoen aan de vereiste kwaliteit, zal Nutriprof de keuze hebben om deze goederen te vervangen, dan wel om korting toe te staan. Gedeeltelijke Nutriprof Sprl Rue de la Métallurgie 16, 4530 Villers-le-Bouillet, België www.nutriprof.be α BE 4039 tekortkomingen in kwaliteit kunnen echter geen aanleiding geven tot het weigeren van de volledige levering.

6. De verkochte goederen blijven de eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom. In geval van doorverkoop behoudt de verkoper de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico's, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, en de bewaringslast. De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen tot gevolg hebben.

7. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot vervanging van de hoeveelheid gebrekkige goederen of het gefactureerde bedrag. In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor gevolgschade. Onze aansprakelijkheid kan niet meer worden ingeroepen zodra de geleverde goederen vermengd zijn met andere stoffen. Tenzij anders overeengekomen, dient elke klacht met betrekking tot de kwaliteit, die niet detecteerbaar was bij de ontvangst van de goederen, te worden ingediend binnen de 6 maanden na de leveringsdatum, bij gebreke waarvan de klacht verjaard zal zijn.

8. De koper kan zich enkel en alleen beroepen op zijn eigen expertise en ervaring in verband met de goederen en het gebruik van deze goederen. Elke informatie die Nutriprof geeft, dient beschouwd te worden als louter advies en is haar niet tegenstelbaar. Advies dat door Nutriprof wordt gegeven kan in geen enkele wijze aanleiding geven tot bijkomende verplichtingen voor Nutriprof. Details en informatie die Nutriprof meegeeft aan haar klanten is in geen enkel geval bindend en kan geen aanleiding geven tot een additionele aansprakelijkheid.

9. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt, of indien de verkoper redelijke vermoedens heeft dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen en deze de verkoper niet op een adequate manier kan overtuigen van het tegendeel, is de verkoper gerechtigd om zijn retentierecht uit te oefenen, dan wel zijn activiteiten op te schorten totdat de koper zijn verplichtingen nakomt.

10. Geen van beide partijen kan zijn rechten overdragen naar andere partijen dan naar moeder-of dochtermaatschappijen.

11. Nietigheid of ongeldigheid van een van bovenstaande clausules zal niet tot gevolg hebben dat de andere clausules nietig of ongeldig worden.

12. Elk geschil tussen partijen zal worden gebracht voor de Rechtbanken van Luik, België die uitsluitend bevoegd zijn. Het Belgische recht zal van toepassing zijn. De verkoper kan echter tevens de rechtsvordering aanhangig maken voor de Rechtbank van de woonplaats van de debiteur.

 

Nutriprof Sprl, Rue de la Métallurgie 16, 4530 Villers-le-Bouillet, België -  www.nutriprof.be

α BE 4039

© 2022 Nutriprof Sprl